Be kategorijos, Straipsniai

Organizacijos veiklos ir finansinės ataskaitos už 2020 metus

ASOCIACIJA BIRŽŲ JAUNIMO KLUBAS “ŽALIAS!“
Juridinio asmens kkodas 155296884,
Vytauto g. 53-11, Biržai, Lietuva

METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS UŽ 2020 M.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. balandžio 30 d.

Biržų jaunimo klubas “Žalias!“ įregistruotas Juridinių asmenų registre 2001 m. vasario 14 d., buveinės adresas Vytauto g. 53-11, Biržai, juridinio asmens kodas 155296884.

Biržų jaunimo klubas “Žalias!“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma asociacija, ne pelno siekianti organizacija. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, prasideda nuo 2020 m. sausio 1 d. ir baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d.

Asociacijos veikla – 2020 m. buvoįgyvendinti anksčiau pateikti projektai (informavimo ir konsultavimo, savanorystės organizavimo), sukurtas internetinis puslapis http://www.rinkisbirzus.lt,

 rengti ir vykdyti nauji jaunimo tobulėjimo, verslumo skatinimo, pagalbos verslo pradžiai, savanoriškos veiklos temomis, atliktos jaunimo savanoriškos veiklos organizuojančios organizacijos pareigos, prisidėta prie jaunimo (ir ne tik) problemų sprendimo įgyvendinimo Biržų rajone ir Lietuvoje. Teiktos Jaunimo savanoriškos  tarnybos organizavimo ir mentorystės paslaugos. Dalyvauta Žinių radijo laidoje „Ekspertai pataria“ apie NVO padėtį Lietuvoje ir situacijos gerinimo pasiūlymai, M. Mikutavičiaus tinklalaidėje „Metas keisti“, Pasaulinėje lyderystės konferencijoje, seminaruose ir kt. Taip pat siekta stiprinti ir atnaujinti jaunimo organizaciją, aprūpinant reikalingomis priemonėmis.

Asociacija turi 5 narius, vadovas Merūnas Jukonis.

Darbuotojų skaičius už 2020 m. – 2.

Biržų jaunimo klubas “Žalias!“  2020 m. gavo lėšų ir jas panaudojo taip:

Gautas finansavimas (7 priedas):

 1. 2020 m. buvo vykdomas  iš Europos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Rinkis Biržus“ kurio metu gauta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų –118,04 Eur; ES fondų lėšų –  –337,72 Eur, viso – 455,76Eur, 2019 m. nepanaudotas likutis 895,34 Eur.  2020 m. patirta sąnaudų – 1249,71 Eur, baigus vykdyti projektą nepanaudota ir sutaupyta lėšų, kurios pripažintos finansavimo pajamomis – 101,39 Eur
 2.  Iš Biržų miesto savivaldybės administracijos – 200,00 Eur.,per  2020 m. patirta sąnaudų 200,00 Eur;
 3. 2020 m. buvo pradėtas vykdyti iš Europos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Pagalba verslo pradžiai“ kurio metu gauta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų –1027,70 Eur; ES fondų lėšų –  –11647,29 Eur, viso – 12674,99 Eur. 2020 m. patirta sąnaudų – 4864,14 Eur. Nepanaudotas finansavimas – 7810,85 Eur
 4. 2020 m. buvo pradėtas vykdyti iš Europos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Verslumo mokykla“ kurio metu gauta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – 633,52 Eur; ES fondų lėšų – 7179,91 Eur, viso – 7813,43 Eur. 2020 m. patirta sąnaudų – 3589,61 Eur. Nepanaudotas finansavimas – 4223,82 Eur

Kitos pajamos už suteiktas paslaugas – 3671,28 Eur, per  2020 m. patirta sąnaudų 18799,16 Eur;

Ataskaitinių metų veiklos rezultastas (nuostolis) – (5123,00) Eur.

Likutis banko sąskatose – 12722,38 Eur;

Gautinos sumos iš kitų asmenų – (3152) Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį suteikta labdara ir parama (6 priedas) –  0,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta parama (4 priedas) – 0 Eur.

Gautos paramos pasikeitimas, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį (5 priedas) – 0 Eur.

Biržų jaunimo klubas “Žalias!“ 2020 m. neįsigijo ir neperleido ilgalaikio turto.

Per 2020 m. išlaidų kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms išmokoms nebuvo.

Vadovas                                                                                              Merūnas Jukonis

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių  ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių                                                     
4 priedas
(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą paramą forma)
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPTĮ GAUTA PARAMA
(eurais)
 Gautos paramos teikėjasGautos paramos dalykas
EilėsPavadinimasKodas, buveinė (adresas)PinigaisTurtu, išskyrus pinigusPaslaugomisTurto panaudaSavanorių darbu**
Nr.EurValandos
123456789
1.Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys       
1.1.……       
1.2.……       
2.Užsienio valstybių juridiniai asmenys       
2.1.……       
2.2.……       
3.Fiziniai asmenys* ir anonimaiX      
4.Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalįX XXXX 
5.Iš visoX      
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos, apie tai nurodant pastaboje.
Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių  ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių                                                      
5 priedas 
 
(Informacijos apie gautos paramos pasikeitimą, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį forma) 
 
GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 
(eurais) 
Eilės Nr.Paramos dalykas   Panaudota per ataskaitinį laikotarpį  
Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiojeGauta per ataskaitinį laikotarpįPergrupavimas*Iš visoIš jų saviems tikslamsLikutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
12345678 
1.Pinigai       
2.Turtas, išskyrus pinigus       
3.Parama, panaudotaXX XXX 
neliečiamajam kapitalui formuoti 
4.Iš viso       
* Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti arba parduotas kaip parama gautas turtas, išskyrus pinigus. 
 
Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
6 priedas
(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį suteiktą labdarą ir paramą pateikimo forma)
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ SUTEIKTA LABDARA IR PARAMA
 
    (eurais)
Eilės Nr.Suteiktos labdaros, paramos gavėjasSuteiktos labdaros, paramos dalykas
PavadinimasKodas, buveinė (adresas)PinigaisTurtu, išskyrus pinigusPaslaugomis**Turto panauda***
1234567
1.Juridiniai asmenys     
1.1.      
1.2.      
1.3.     
2.Fiziniai asmenys*X    
3.Iš visoX                       
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Nurodoma suteiktų paslaugų savikaina.
*** Rodoma, kai subjektas perduoda kitiems asmenims naudoti turtą pagal panaudos sutartį, neatsižvelgdamas į tai, kokiomis teisėms jis pats valdo šį turtą (nuosavybės, panaudos ar nuomos).
Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
7 priedas
(Informacijos apie tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį forma)
TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
(eurais)
Eilės Nr.Tikslinio finansavimo sumų šaltinisLikutis ataskaitinio laikotarpio pradžiojeGauta per ataskaitinį laikotarpįPanaudota per ataskaitinį laikotarpįGautinų sumų pasikeitimasLikutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1234567
1.Valstybės biudžetas ir ES lėšos895,3420944,189703,4612136,06
2.Savivaldybių biudžetai2002000
3.Kiti šaltiniai
4.Iš viso 21144 9903 –   12136

Biržų jaunimo klubas „Žalias!“
juridinio asmens kodas 155296884, Vytauto g. 53-11, Biržai, Lietuva
El. p. jaunimoklubaszalias@gmail.com

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2020 m.

 1. Bendroji dalis

Biržų jaunimo klubas “Žalias!“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma asociacija. Klubas yra ne pelno siekianti jaunimo organizacija.

Įstaigos valdymo organai šie: visuotinis narių susirinkimas ir vadovas.

 • Įstaigos veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai per 2020 metus.

Klubo pagrindiniai tikslai 2020 m. buvoįgyvendinti pateiktus projektus (informavimo ir konsultavimo, savanorystės organizavimo), rengti ir vykdyti naujus jaunimo tobulėjimo, verslumo skatinimo, pagalbos verslo pradžiai, savanoriškos veiklos temomis, atlikti jaunimo savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos pareigas, prisidėti prie jaunimo (ir ne tik) problemų sprendimo įgyvendinimo Biržų rajone ir Lietuvoje. Taip pat siekta stiprinti ir atnaujinti jaunimo organizaciją, aprūpinant reikalingomis priemonėmis.  Įstaiga per 2020 m. įgyvendino projektus, kurie buvo pateikti Biržų miesto vietos veiklos grupei, Jaunimo reikalų departamentui, taip pat Biržų rajono savivaldybei (nevyriausybinių organizacijų rėmimo programai), teiktos JST paslaugos Joniškio r. savivaldybėje.

 • Įstaigos nariai per 2020 metus

 Įstaigos nariai – 5 asmenys.

 • Įstaigos gautos ir panaudotos lėšos
 •          2020 m. buvo vykdomas  iš Europos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Rinkis Biržus“ kurio metu gauta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų –118,04 Eur; ES fondų lėšų –  –337,72 Eur, viso – 455,76Eur, 2019 m. nepanaudotas likutis 895,34 Eur.  2020 m. patirta sąnaudų – 1249,71 Eur, baigus vykdyti projektą nepanaudota ir sutaupyta lėšų, kurios pripažintos finansavimo pajamomis – 101,39 Eur
 •  Iš Biržų miesto savivaldybės administracijos – 200,00 Eur.,per  2020 m. patirta sąnaudų 200,00 Eur;
 • 2020 m. buvo pradėtas vykdyti iš Europos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Pagalba verslo pradžiai“ kurio metu gauta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų –1027,70 Eur; ES fondų lėšų –  –11647,29 Eur, viso – 12674,99 Eur. 2020 m. patirta sąnaudų – 4864,14 Eur. Nepanaudotas finansavimas – 7810,85 Eur
 • 2020 m. buvo pradėtas vykdyti iš Europos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Verslumo mokykla – Biržų miesto gyventojų verslumo skatinimas“ kurio metu gauta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – 633,52 Eur; ES fondų lėšų – 7179,91 Eur, viso – 7813,43 Eur. 2020 m. patirta sąnaudų – 3589,61 Eur. Nepanaudotas finansavimas – 4223,82 Eur
 • Kitos pajamos už suteiktas paslaugas – 3671,28 Eur, per  2020 m. patirta sąnaudų 18799,16 Eur; Ataskaitinių metų veiklos rezultastas (nuostolis) – (5123,00) Eur.

Įstaigos įsigytas ir perleistas turtas per 2020 metus

Per 2020 metus Biržų jaunimo klubas “Žalias!“ neįsigijo ir neperleido ilgalaikio turto.

 • Darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje

2 darbuotojai.

 • Duomenys apie įstaigos vadovą:

nuo 2018 m. įstaigos vadovas yra Merūnas Jukonis.

 • Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms

Įstaiga per 2020 m. išlaidų, susijusių su išmokomis kolegialiems valdymo organams, nepatyrė.

 • Įstaigos išlaidos išmokoms su dalininkais susijusiems asmenims

Įstaiga išlaidų išmokoms su dalininkais susijusiems asmenims nepatyrė.

Vadovas                                                                                                                  Merūnas Jukonis

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s